Nasze zadania w 2024

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W CHEŁMIE na lata 2022–2025

Zadanie nr 1 
Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna poprzez prowadzenie działań edukacyjno–motywacyjnych dla uzależnionych. Prowadzenie grupy edukacyjno motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wychodzących z uzależnienia w każdy wtorek od godziny 18.00 do godziny 20.00

Zadanie nr 2 
Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna poprzez prowadzenie działań edukacyjno motywacyjnych dla współuzależnionych. Prowadzenie działań edukacyjno motywacyjnej dla indywidualnych i grupowych osób współuzależnionych w środy od godziny 16.00 do godziny 18.00.

Zadanie nr 3 
Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizacje programów alternatywnych wobec uzależnień w tym prowadzenie zajęć kulturowo artystycznych, rekreacyjno sportowych oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży i całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego. Prowadzenie programu profilaktyczno alternatywnego wobec uzależnień „Wolni od Nałogu” poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Spotkania w soboty od godziny 10.00 do godziny 14.00.

Zadanie nr 4
Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, poprzez organizowanie i wspieranie działań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wolni od nałogów, między innymi poprzez organizację pielgrzymki trzeźwościowej do Lichenia na 31 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu „Bogaci w Nadzieję” w dniach 26-28 lipca 2024 roku. Zadanie to dofinansowane jest ze środków otrzymanych z Miasta Chełm z zakresu Zdrowia Publicznego określonego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2024 roku.

II Realizacja zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania wykonywanych zadań w 2024 roku.

Zadanie nr 5 
Nazwa własna zadania: Pokochaj CHEŁM III 
Realizacja zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania wykonywanych zadań w 2024 roku. Działania opierają się na organizacji wycieczek pieszych i rowerowych śladami historii i zabytków miasta Chełma i okolic.

III Realizacja zadań publicznych Miasta Chełm z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie nr 6 
Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności konferencji, festiwali, konkursów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej. Zdanie realizowane jako trzydniowe warsztaty muzyczne pod nazwą: "Śpiewamy to co lubimy" - z muzyką w stronę zdrowia wspólnie z zespołem wokalno muzycznym „Danielki”.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych z Miasta Chełm w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania wykonywanych zadań w 2024 roku. Propagowanie walorów historyczno krajoznawczych Chełma i okolic w ramach zadania Pokochaj CHEŁM III.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Chełm w ramach realizacji zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wsparcia wykonanych zadań w 2023 roku. 

IV Realizacja zadania Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności. Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025. Zadanie własne: Akademia Seniora II - przez aktywność po zdrowie.

Realizowane działania:

 1. Psychologiczne warsztaty integracyjno-motywacyjne dla seniorów: w warsztatach wzięło udział 40 seniorów, 3 warsztaty po 2 godz. razem 6 godz. dotyczących:
  1. Przezwyciężanie trudności adaptacyjnych a także kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych; przełamywanie braku pewności w siebie; komunikacja i współpraca w zespole,
  2. Wzmacnianie seniorów w zachodzących w nich zmianach dziejących się na każdym etapie ich życia i uczestnictwa w programie.
 2. Warsztaty (zajęcia teoretyczne i praktyczne) ze zdrowego stylu życia WELLNESS: 22 spotkań w programie: wykład i zajęcia praktyczne z rekreacji ruchowej (joga); jak dbać o ciało i najdłużej utrzymywać sprawność ruchowej.
 3. Gimnastyka wodna w Parku Wodnym w Chełmie przy ulicy Lubelskiej. Łącznie 180 wejść. Celem działania będzie podniesienie aktywności fizycznej jak i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej co ma duży wpływ na poprawę kondycji i zdrowia seniorów: zajęcia gimnastyki wodnej, pływania, masaży wodnych w tym także małej sauny. W sumie 6 wejść na osobę dla 25 seniorów.
 4. Czterodniowy Rowerowy Rajd turystyczno edukacyjny jako promocja zdrowego stylu życia szlakiem zabytkowych klasztorów i kościołów Podlasia poprzez Parki Krajobrazowe: Poleski Park Narodowy, Sobiborski Park Krajobrazowy, Lasów Parczewskich, szlakiem Green Velo. Rajd odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia 2024 roku. W rajdzie uczestniczyć będzie 15 osób. Rajd poprowadzą Instruktorzy Turystyki Rowerowej.

Wszystkich zainteresowanych Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych Działaniach.

Wolni od Nałogu 2024

Już realizujemy program profilaktyczno–zdrowotno–alternatywny wobec uzależnień „Wolni od nałogu”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia u działu udziału w naszym programie warsztatowym „Wolni od Nałogu”. Jest to realizacja programu profilaktyczno–zdrowotno-alternatywnego wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno–edukacyjnych dla dzieci starszych i młodszych realizowane przez rowerzystów instruktorów turystyki rowerowej i kadrę specjalistów od uzależnień Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, Cyklistów PTTK Chełmskiej Grupy Rowerowej dla mieszkańców Chełma, a w szczególności dzieci (najmłodsi z rodzicami), podzielone na dwie grupy dzieci młodsze i starsze.

W realizacji działań weźmie udział 200 dzieci z chełmskich szkół, dla których w dniach od 27.04.2024 do 28.09.2024 zorganizujemy cykl 11 wspólnych wyjazdów rowerowych prowadzonych przez instruktorów turystyki rowerowej i opiekunów z zabezpieczeniem wyjazdów zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W każdym spotkaniu weźmie udział około 15 dzieci, w tym uczniowie ze szkół podstawowych i klas I szkół średnich.

Wyjazdy rowerowe będą organizowane dwa razy w miesiącu, według załączonego harmonogramu wyjazdu. Trasy przejazdu będą organizowane i dostosowane do wieku dzieci: po mieście i okolicach, ze zwiedzaniem szczególnych miejsc i walorów historyczno–krajoznawczych Chełma i okolic. Zwiedzanie będzie z przewodnikiem PTTK, który opowie o historii i miejscach pamięci oraz innych zabytkach.

Etapy rajdów będą do 20 km, w zależności od wieku dzieci, zakończone wspólnym spotkaniem i poczęstunkiem w Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny na ul. Obłońskiej 20 lub ogniskiem z kiełbaskami w terenie wraz z przeprowadzonym 1 godzinnym warsztatem-pogadanką dotyczących profilaktyki wobec uzależnień, zdrowego stylu życia, w tym w każdej grupie będzie przewodnik (nauczyciel historii ) który opowie o historii miejscach pamięci innych zabytkach Chełma i okolic.
Ponadto będą omawiane elementy zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa ruchu drogowego a w szczególności poruszania się po drogach publicznych. Istotnym elementem będzie organizacja spotkań z osobami uprawiającymi sport, z pracownikami Straży Pożarnej i Policji. Na zakończenie po spotkaniach profilaktycznych będzie przeprowadzony konkurs nabytej wiedzy podczas wspólnych wyjazdów, a dla zwycięzców wręczenie drobnych nagród i upominków. Na każdym spotkaniu będzie przeznaczona 1 godzina na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w aktywnej formie.

Głównym celem jest:

 • Wprowadzenie różnorakich form spędzania czasu wolnego od uzależnień.
 • Organizacja opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego zajęć kulturowo-artystycznych lub rekreacyjno- sportowych.

Cele szczegółowe:

 • Zmiana świadomości dzieci i rodziców dotyczących problemów związanych z uzależnieniami tj. alkoholizmu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.
 • Pokazanie dzieciom zdrowego stylu życia, alternatywnego wobec rożnych zachowań związanych z sięganiem po używki lub notoryczne przesiadywanie przy komputerach.
 • Poszerzenie zasobów wiedzy dotyczących poznania piękna naszego miasta a także rozwoju ich zainteresowań w obszarach wiedzy o walorach historycznych i kulturowych Chełma.
 • Budowanie i poznawanie innych form aktywnego spędzania czasu wolnego - poprawy kondycji zdrowotnej i samozadowolenia z życia, integracji społecznej oraz wzajemnego poszanowania solidarności i pracy w grupie.
 • Motywowanie dzieci do uprawiania turystyki rowerowej oraz innych form spędzania wolnego czasu w działaniach rekreacyjno–sportowych.

Grupa docelowa:

dzieci młodsze i starsze oraz młodzież; 11 spotkań odbędzie się w soboty, w tym jest 11 godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno–warsztatowych od 27.04.2024 do 28.09.2024
 
Terminy  wyjazdów rowerowych dzieci i młodzieży podczas Warsztatów profilaktyczno–zdrowotno-alternatywnych wobec uzależnień  „Wolni Od Nałogu” 2024

 • 27.04.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 11.05.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 25.05.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 01.06.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, ognisko w Borku, o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 15.06.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 13.07.2024 dzieci starsze wyjazd o godzienie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Stańków, Nowiny, Chełmski Park Krajobrazowy, wieża widokowa Srebryszcze, Chełm SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 27.07.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Chełmski, Wolwinów, Rezerwat Przyrody Wolwinów, Odkrywkowa kopalnia Kredy, Chełm  SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 10.08.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: rajd dookoła Chełma: Stańków, Okszów, Kamień, Strupin Żółtańce, Chełm SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 17.08.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Chełm, Strupin, Pokrówka, Żółtańce, SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 14.09.2024 dzieci wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.    
 • 28.09.2024 dzieci młodsze wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.

Osoby prowadzące spotkania warsztatowo–profilaktyczne to:

 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
 • Instruktor Terapii Uzależnień.

Zadanie „Wolni od Nałogu” – Program profilaktyczno–alternatywny wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno–edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowane przez Miasto Chełm. Nr. umowy WDZ/35/2024

Weryfikacja NGO

Tygodniowy rozkład pracy Stowarzyszenia