Kącik Poetycki

Moja Biografia  Trzeźwości , Oczami Przyjaciół.

Leszku, dziś Masz kolejną rocznice

Trzydzieści pięć lat minęło, gdy

podjąłeś  walkę o godne życie.

 

Dla siebie, dla żony, dla dzieci,   

Dla domu pełnego ciepła i miłości. 

Nie było Ci łatwo!

Każdego dnia walczyłeś z nałogiem w swej niezłomności.

 

Ważyła się szala- alkohol, który

wyniszcza umysł i ciało, i którego

wciąż było za mało?

Czy życie w trzeźwości, zmagania

dnia codziennego bez upojenia alkoholowego.

 

Leszku, dobrze wybrałeś,

bo za dużo do stracenia miałeś.

Już dzieci się Ciebie nie bały

I coraz częściej się śmiały.

 

Syna brałeś na kolana nie po to

by stłumić złości.

Lecz tak po prostu, z ojcowskiej miłości.

Córka do babci już nie uciekała,

ona nowego tatę poznawała.

 

No i żona Ci zaufała,                                                                                                                                                     

Tak bardzo Cię kochała

Uczyliście się życia  nowego

W poszanowaniu uczuć do Jedno do Drugiego

We wzajemnym zrozumieniu i tolerancji,

Budowaliście fundamenty mocnej relacji

W tym zdrowym życiu, w trzeźwości

Pojawił się drugi syn – owoc Waszej miłości:

 

Lecz życie to nie bajka i nie zawsze pogoda.

Gdzieś po drodze były nieporozumienia, niezgoda…

Zadawałeś sobie pytanie – dlaczego tak się dzieje?

Przecież  Ja  trzeźwieje.

 

Ot, takie to życie, mniej brać a więcej dawać .

To świat realny, z którym trzeba się zmagać.

To radości, ale i problemy, których nie da się „zapić”.

Gdzie trzeba dawać z siebie wszystko by się odnaleźć poczciwie.

Gdzie trzeba pomóc najbliższym i cieszyć się z tego uczciwie.

 

Leszku, Ty dokonałeś czegoś więcej – założyłeś stowarzyszenia.

Pomogłeś i pomagasz wielu  osobom odnaleźć drogę trzeźwienia

Wyciągasz  ich z rynsztoka pijaństwa upadem.

 Ratując małżeństwa i rodziny przed ich rozpadem.

Mówisz  jak ważna jest wiara w Boga

I wiara w nas samych to najlepsza droga!!!

 

I my taką drogę wybieramy.

 Wzajemnie się wspieramy.

Ale i tak wiele już dokonane,

Własne słabości pokonane.

 

Leszku, jesteś dzielnym człowiekiem

Uparcie dążysz do celu.

Nasz ty kochany przyjacielu.

Lecz nie dokonałbyś tej zmiany, gdyby przy Tobie

Nie było ukochanej żony – Dany.

Leszku, zawsze  o Tobie pamiętamy.

                                                                                                     Autor: Dana Kretowicz

 

40 lat minęło

40 lat!!! ... 40 lat!!!.. Czterdzieści mieć lat!

Teraz dopiero otwiera się świat!

To już nie młodzik z głową wśród chmur,

Lecz "twardy" koń, jak stal jak mur.

To już nie poryw czczy i jałowy,

Lecz człowiek rozumny,

do szaleństw gotowy.

I płeć przeciwna chórem to przyzna,

Oto prawdziwy facet... mężczyzna!

                                                                                       Autor: Monika Kościuk

 

Dla Andrzeja

Andrzeju, minął roczek, nawet drugi

A Ty jesteś z nami …

Bo nas kochasz, bo nas lubisz, bo jesteśmy tacy  sami

Chcąc odmienić swoje życie trafiłeś do Sowr-u szukając pomocy,

Miałeś już dosyć tych zachlanych dni i przechlanych nocy.

To miejsce, gdzie wiele osób przy wsparciu terapeutów; koleżanek i kolegów,

Zostawiło złe i smutne wspomnienia.

Podjęło trudną i ciężką walkę, by wyjść z uzależnienia.

Lecz nie wszystkim to się udało, choć każdy tego chciał, pragnął, to niektórym tylko tak się zdawało.

Twoja droga ku trzeźwości była trudna, kreta z przeszkodami, lecz  ją pokonałeś

i zostałeś z nami.

Andrzeju dwa lata to Duży sukces ale z tym wrogiem walczyć będziesz przez całe życie,

Bo alkohol atakuje skrycie.

Wykorzystując wątpliwości życiowe, niepowodzenia, rujnuje zdrowie i niszczy marzenia.

A życie w pijaństwie to życie kłamliwe

Wypacza rozum i niszczy rodzinę.

Więc gdy masz doła, to na rowerek i majtaj

Nóżkami. Tak się rozprawiaj ze swoimi problemami. Co!

Za mało? Nie , nie ,nie poducha , zadzwoń do przyjaciela, on Ciebie wysłucha.

Problemy będą, życie nam uprzykrzają, lecz chyba tylko święci problemów nie mają.

Choć wiele straciłeś, zacznij żyć

na nowo, daj szansę motylom by znów było kolorowo.

I zmieniaj swe życie, wprowadzaj mądre wartości, byś mógł znów w sercu radość ugościć.

Buduj co dobre, co jest właściwe

by to co czujesz było prawdziwe.

Nie wszystkim to się udaje, dlatego Andrzeju drogi

Nie zbaczaj z obranej drogi. Udowodnij sam sobie

I swoim synom i ludziom fałszywym i wszystkim wokoło, że bez alkoholu można żyć

fajnie i na wesoło.

Andrzeju byłeś trudny, denerwujący, telefonów nie odbierałeś, czy Ty wiesz jak nas tym wkurzałeś?

Jedni to rozumieli, inni ganili lecz byli przy Tobie, wspierali i swej pomocy nie zaniechali.

Jednak pierwszą pomoc otrzymałeś od Ks. Dobrodzieja.

Niektórzy się śmiali, że przywiózł Ciebie jak kartofla w wiklinowym koszyku.

O tak wyglądałeś – wystraszony, oczy żółte, przekrwione, nochal czerwony…

w odwrotność podkowy.

Ileż osób pracowało nad wizerunkiem zmiany

By doszło do obecnej przemiany, no spójrz , spójrz jak wyglądałeś i porównaj jakim kartoflem teraz się stałeś.

Na dużo dobrego się dzieje bo Twoja japa szeroko się śmieje,

gały patrzą wesoło, nochal bielutki, wory w łódeczkę ułożone już sinawe tylko czerwone

Andrzeju,  wspieramy  Ciebie.

Media o nas

Wyróżnienia i Nagrody

     

OPP

Przywileje organizacji pożytku publicznego mają zastosowanie w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego, co oznacza że nie dotyczą one prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymaga tez podkreślenia, że kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i jednostki organizacyjne korzystają, z innego tytułu, z większości uprawnień przewidzianych dla organizacji pożytku publicznego.

1. Przywileje prawno-podatkowe
W art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawodawca stworzył organizacjom pożytku publicznego możliwość skorzystania z szeregu uprawnień podatkowych. Jednym z ważniejszych jest zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 27 d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczy to dochodów przeznaczonych na cele statutowe - z wyłączeniem działalności gospodarczej oraz co jest rozwiązaniem nowym, stosownie do treści art. 17 ust. 1e tej ustawy - przeznaczanych na nabycie obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także przeznaczonych na nabycie innych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Ponadto organizacji pożytku publicznego są na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) całkowicie zwolnione od podatku od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Natomiast wysokość stawek podatku od nieruchomości, na nieruchomości zajęte przez organizacje pożytku publicznego na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, nie może być wyższa niż 0,31 zł od 1 m2 powierzchni - w przypadku gruntów i 5, 82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - w przypadku budynków lub ich części (art. 5 ust. 1 pkt 1c i 2e tej ustawy).

Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - zwolnione są również od opłaty skarbowej - zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)). Ponadto są one, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.), zwolnione z opłat sądowych (w tym więc opłat z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zwolnienie to nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzoną przez organizacje działalnością gospodarczą. Podobnie od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są organizacje pożytku publicznego, ale tylko wtedy gdy dokonana czynność cywilnoprawna dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 8 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).

2. Prawo użytkowania nieruchomości
Organizacje pożytku publicznego mogą nabywać prawo użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz organizacji pożytku publicznego. W przypadku zaś niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie, a także w razie utraty przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego - nastąpi odwołanie darowizny. Ponadto właściwy organ za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), organizacjom pożytku publicznego - jeżeli nieruchomość będzie wykorzystywana na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego.
Należy jednakże pamiętać, że z chwilą utraty przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego użytkowanie wygasa, zaś umowa najmu lub dzierżawy może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów.


3. 1%
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła niezmiernie ważną dla organizacji pożytku publicznego możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz. Podatnik od dnia 1 stycznia 2004 r., a w praktyce od momentu powstanie pierwszej organizacji pożytku publicznego może wpłacić określoną kwotę na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazują 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Ponadto, zgodnie z art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonym ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2011 r. podatnik podatku dochodowego w składanym przez siebie zeznaniu może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizacje pożytku publicznego. Informacje te, może zamieścić w zeznaniu, w specjalnie do tego przeznaczonej rubryce. Warto jednak zaznaczyć, że złożenie powyższego oświadczenia było już możliwe w zeznaniach podatkowych za rok 2008 i 2009 nie było to jednak unormowane w ustawie, lecz w rozporządzeniu określającego wzór tego zeznania.
 
Jednakże wskazania zawarte w zeznaniach podatkowych osób przekazujących 1%, dotyczące wsparcia konkretnego celu, nie mają charakteru wiążącego, lecz są traktowane jedynie jako pewnego rodzaju wytyczne dla organizacji będącej beneficjentem tych środków. Przekazywanie środków z 1% na konkretny, wskazany przez podatnika cel nie jest prawnym obowiązkiem organizacji. Nie oznacza to jednak, że organizacja pożytku publicznego może wykorzystywać środki z 1% w sposób dowolny. Ogranicza ją w tym zakresie ustawa, nakazując wykorzystanie ich wyłącznie na działalność pożytku publicznego (art. 27 ust 2 ustawy).


4. Pozostałe uprawnienia
Zgodnie z art. 189 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) poborowi będą mogli odbywać służbę zastępczą w organizacjach pożytku publicznego, z wyjątkiem prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej. Oznacza to, że poborowi, będą mogli odpracowywać wojsko we wszystkich organizacjach pożytku publicznego, bez względu na to czy są to stowarzyszenia, czy fundacje, wyłącznie jednak w ramach działalności statutowej tych organizacji.
Ponadto organizacje pożytku publicznego będą miały prawo, a publiczne radio i telewizja obowiązek umożliwienia organizacjom nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej (art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.). Zasady dostępu organizacji do mediów publicznych - o ile Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzna to za zasadne - zostaną określone w rozporządzeniu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) organizacje pożytku publicznego są jednym z podmiotów uprawnionych do tworzenia centrów integracji społecznej.
Mówiąc o uprawnieniach organizacji pożytku publicznego należy pamiętać, że mogą one na takich samych zasadach, jak organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - nie posiadające tego statusu, korzystać ze świadczeń wolontariuszy i otrzymywać dotacje na zlecone zadanie publiczne. 
 
www.pozytek.gov.pl

Sprawozdawczość

Bilans uproszczony
Naszą działalność finansujemy w całości ze środkow pozyskanych od darczyńców: osób fizycznych, prawnych. Realizujemy równiez na zlecenie instytucji publicznych zadania publiczne.

Główni sponsorzy:
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
2. Regionalny Ośrodek Plityki Społecznej w Lublinie
3. Miasto Chełm

Sprawozdania dostępne są w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych pod adresem:
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/