Akty Prawne

Akty Prawne

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   
Ustawa o spółdzielniach socjalnych
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa Prawo spółdzielcze.
   
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.