Nasze Działania

Nasze Działania

Nasze działania skupiają się na:

  • pomoc ciężko chorym dzieciom i osobom niepełnosprawnym ( kampania 1 %, wsparcie psychologiczne, wsparcie rzeczowe)
  • działania charytatywne na rzecz najuboższych ( zbiórki żywności)
  • pomoc osobom długotrwale bezrobotnym ( Klub Integracji Społecznej, doradztwo zawodowe, aktywizacja społeczno - zawodowa, wsparcie psychologiczne, grupy edukacyjno – rozwojowe, organizacja staży, projekty dla osób długotrwale bezrobotnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym)
  • promocja zdrowego stylu życia ( wycieczki, grupa rowerowa, wyjazdy i pikniki rodzinne, pielgrzymki trzeźwościowe, wyjścia do teatru, kina, na koncerty i inne imprezy kulturalno – rekreacyjne, sport)
  • wsparcie seniorów w wychodzeniu z izolacji społecznej ( koło seniorów, warsztaty muzyczne, seminaria dotyczące zdrowia, wycieczki, spotkania integracyjne różnego rodzaju, zabawy i imprezy dla seniorów, organizacja imprez łączących pokolenia, próby zespołu muzycznego międzypokoleniowego " Danielki")
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych: przemoc, dysfunkcja, uzależnienia ( grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, grupa edukacyjno – informacyjna dla osób współuzależnionych, grupa wsparcia, wsparcie psychologiczne dla osób, które doświadczyły przemocy domowej, grupa AA, Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, konsultacje i poradnictwo prawne,  poradnictwo rodzinne, poradnictwo w sprawach wychowawczych, realizacja programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, konsultacje specjalisty - terapii uzależnień; alkohol, narkotyki, hazard i inne.
  • spotkania społeczności ( wspólne obchodzenie świąt i innych ważnych dni dla tych osób i ich rodzin, opłatek, jajeczko, rocznice abstynencji)
  • Wspólne działania z naszymi partnerami na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

Działanie powyższe realizujemy nieodpłatnie w ramach realizowanych zadań publicznych oraz działań samopomocowych  wolontariuszy i naszej kadry.

Z POWYŻSZYM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!