Zrealizowane

Zrealizowane

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące zadania publiczne:

Programy współfinansowane ze środków EFS:

w tym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich:

1 „Dajmy sobie szansę" - okres realizacji 16.08.2006 r.- 14.08.2007 r.

wartość projektu 136 334,48 zł

w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddzuiałanie 7.2.1:

2. "Rodzina Integracja Praca" - okres realizacji 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.,

wartość projektu 194 2160,00 zł

3. "Młodzież na start" - okres realizacji 01.10.2009 r. - 31.05.2010 r. , wartość projektu 186 710,00 zł.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich

4. „Młodzież na start II" - okres realizacji 02.08.2010 r. - 31.01.2012 r., wartość projektu 383 957,40 zł

Projekty miały na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży w wieku 15 - 18 lat oraz 18 – 25 lat pochodzącej z rodzin zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, główne działania to: warsztaty motywacyjne, integracyjne, psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, prawne, zajęcia plenerowe weekendowe, kurs komputerowy, obóz młodzieżowy, staże

oraz w ramach Działania 7.2.2:

5. „Tworzymy miejsca pracy" Projekt ma na celu powołanie spółdzielni socjalnej w której znajdzie pracę 8 osób. Projekt realizowany t od 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r. Wartość projektu 516 161,00 zł

a także zadania zlecone przez jednostki samorządowe i rządowe, w tym:

 

W 2015 r.

Zadania współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Chełm - www.chelm.pl

1. "Prowadzenie grupy edukacyjno motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu" 
Nr. Umowy W/S/39/2015 Termin realizacji: 4 maj do 15 grudnia 2015 r.
Terminy spotkań: poniedziałek: 18.00-20.00

2. "Prowadzenie grupy edukacyjno –informacyjnej dla osób współuzależnionych"
Nr. Umowy W/S/37/2015. Termin realizacji: 4 maj do 15 grudnia 2015r.
Terminy spotkań:   czwartek 16.00-18.00

3. "Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego) w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej"
Nr. Umowy W/S/40/2015. Termin realizacji: 15 maj do 15 grudnia 2015r.

Indywidualne konsultacje psychologiczne:czwartek 16:00-18:00

Indywidualne poradnictwo rodzinne:piątki 15.00-17.00

4. "Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin"

Nr. Umowy W/S/33/2015.Termin realizacji: 04 maj do 15 grudnia 2015r.

Indywidualne konsultacje prawne środy godz. 16.00 – 18.00,

Indywidualne konsultacje z psychologiem wtorki godz.15.00 – 17 .00,

Indywidualne konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień

poniedziałki godz. 16.00-18.00.

5. "Poradnictwo wsparcie specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Klub Samopomocy)" Nr. Umowy W/S/38/2015

Termin realizacji: 15 maj do 15 grudnia 2015r.

Terminy zajęć:

indywidualne konsultacje psychologiczne piątek  godz. 15.00-15.00
Indywidualne konsultacje psychiatryczne II czwartek m-ca godz. 15.00-18.00  
Prowadzenie grupy wsparcia                   II sobota m-ca    godz. 13.00-16.00

6. "Piknik Rodzin Abstynenckich" Nr. Umowy W/S/27/2015

Termin realizacji: 1czerwca do 15 lipca 2015 r. Termin pikniku: 27-28 czerwca 2015

7. "Raciborski Rajd Srodowisk Trzeźwościowych dookoła Polski im. Jana Pawła II – Etap Chełmski" Nr. Umowy W/S/41/2015.
Termin realizacji: 15 lipca do 15 sierpnia 2015r. Termin Rajdu : 29 lipca do 1 sierpnia

8. "23. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe" Nr. Umowy W/S/22/2015

Termin realizacji: 1 maj do 15 sierpnia 2015r.
Termin spotkania: 24-26 lipca 2015

 

Zadania współfinansowane ze środków ROPS Lublinie- www.rops.lubelskie.pl

9. "Wspieranie dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie lubelskim na lata 2014-2020)" Nr. Umowy DZP.RC.4171.6.2015

Termin realizacji 20 kwietnia do 10 grudnia 2015 r.

Indywidualne  poradnictwo psychologiczne: Wtorki: godz.14.00-15.00

Indywidualne  poradnictwo psychologiczne: Piątki:  godz. 16.00-17.00

w dniach: 20.11.2015 r., 27.11.2015 r., 04.12.2015 r., Piątek godz. 15.00-17.00

Indywidualne poradnictwo z zakresu spraw prawno- administracyjnych i pomocy społecznej 

II i IV czwartek:  godz. 15.00-16.00

10 „Poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie” Nr. Umowy DZU.JŁ.421.4.2015

Termin realizacji 8 kwietnia do 10 grudnia 2015 r.

Poradnictwo prawno-administracyjnego:Czwartek godz.16.00 – 18.00

Poradnictwo specjalisty ds. pomocy ofiarom przemocyw rodzinie:

Wtorek godz.15.00 – 16.00.

Grupa edukacyjno rozwojowa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

Wtorek godz. 16.00 – 17.00

11. "Wspieranie programów profilaktycznych, terapeutycznych, rehabilitacji uzależnień i readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"

Nr. Umowy DZU.AR.422.11.2015.
Termin realizacji 8 kwietnia do 10 grudnia 2015 r.
Grupa edukacyjno- terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu
Realizacja w okresie od 01.04.2015 r. do 10.12.2015 r. Czwartek godz. 18.00-20.00

12. "Klub Integracji Społecznej" Nr. umowy DZP.RC.4171.23.2015.

Termin realizacji 8 kwietnia do 10 grudnia 2015 r.

13. "Klub Integracji Moja Szansa" Nr. umowy  DZR. MZ. 4071.15.2015 Termin realizacji 15 maja-31 grudnia 2015 r,

 

Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomani

http://www.narkomania.gov.pl

13. Zadanie publiczne „Stop nie biorę” Nr umowy 39/W/P/2015.

Termin realizacji: 1 marca do 31 grudnia 2015 r.

Warsztaty umiejętności psychospołecznych:

Wtorek godz. 12. 00-14.00;

Czwartek  godz. 14.00-17.00

Poradnictwo rodzinne (psycholog): 

Piątek   godz. 17.00-20.00

 

Zadanie finansowae ze środków Funduszu Pracy

http://pupchelm.pl/

14. "Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej ze świadczeń pomocy społecznejw Programie Aktywizacja i Integracja w 2015" Umowa 1/2015/PAI

Umowa na powierzenie zadania podpisana z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie w dniu 26 maja 2015 r.  Zadanie realizowane jest dla 40 osób bezrobotnych zamieszkujących w Mieście Chełm, Gminie Dorohusk, Gminie Wierzbica, Gminie Żmudź, mających ustalony III profil pomocy.

Okres realizacji: 01.06.2015 r. - 30.07.2015 r. 

 

W 2014 roku

1. "Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”.

Dotacja Urzędu Miasta Chełm numer umowa W/S/21/2014 w okresie 01.03.2014-15.12.2014

2. "Poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie"

 Dotacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w kwocie 11 203,00 zł
 Umowa nr DZU.ES.421.8.2014 Realizacja; 01.04.2014-15.12.20014- liczba odbiorców- 50  

3. "Prowadzenie grupy edukacyjno – informacyjnej dla osób współuzależnionych"

Dotacja Urzędu Miasta Chełm w kwocie 4 553,00 zł – umowa nr W/S/15/2014

4. "Prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu"

 Dotacja Urzędu Miasta Chełm w kwocie 4 553,00 zł – umowa nr W/S/14/2014

5. "Raciborski Rajd Trzeźwościowy dookoła Polski im. Jana Pawła II Etap Chełmski"

Dotacja Urzędu Miasta Chełma w kwocie 3030,00 zł – umowa nr W/S/51/2014. Realizacja w okresie od 25.07.2014 r. do 15.08.2014 r.

6. "Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych i informacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień"

 Dotacja Urzędu Miasta Chełm  w kwocie 10 850,00 zł – umowa nr W/S/29/2014

7. „ Akademia Seniora”. Zadanie realizowane w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Działania skierowane  do osób w wieku powyżej 60 roku życia. Celem projektu jest rozwój i podtrzymanie dotychczasowej sprawności psychofizycznej osób starszych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych . Umowa nr. 2585/2014 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego programu Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020

8. "Klub Integracji Społecznej- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Kamień"- w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu – Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

 

W 2013 roku

Prowadzenie działań rehabilitacyjno-profilaktycznych dla osób przebywających w Zakładzie Karnym – 4 980,00 zł Dotacja Urzędu Miasta Chełm. Zadanie realizowane było w okresie od 3 lipca do 30 września 2013 r. Ufundowano 59 egzemplarzy książek o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych do biblioteczki Klubu Abstynenta „Prosta Droga”. Ponadto zakupiono 50 kubków i 45 szt. łyżeczek do użytku Klubu.

 

W 2012 roku

Dotacja Urzędu Miasta Chełm nr W/S/25/2012 z dnia 29.03.2012 r. na realizację zadania" Prowadzenie Chełmskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych" na kwotę 14 216,89 zł