Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

OPP1
baner1a baner2 baner3 baner4 baner_trzezwi
Nr KRS

OPP

Przywileje OPP

 
Przywileje organizacji pożytku publicznego mają zastosowanie w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego, co oznacza że nie dotyczą one prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymaga tez podkreślenia, że kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i jednostki organizacyjne korzystają, z innego tytułu, z większości uprawnień przewidzianych dla organizacji pożytku publicznego.

1. Przywileje prawno-podatkowe
W art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawodawca stworzył organizacjom pożytku publicznego możliwość skorzystania z szeregu uprawnień podatkowych. Jednym z ważniejszych jest zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 27 d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczy to dochodów przeznaczonych na cele statutowe - z wyłączeniem działalności gospodarczej oraz co jest rozwiązaniem nowym, stosownie do treści art. 17 ust. 1e tej ustawy - przeznaczanych na nabycie obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także przeznaczonych na nabycie innych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Ponadto organizacji pożytku publicznego są na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) całkowicie zwolnione od podatku od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Natomiast wysokość stawek podatku od nieruchomości, na nieruchomości zajęte przez organizacje pożytku publicznego na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, nie może być wyższa niż 0,31 zł od 1 m2 powierzchni - w przypadku gruntów i 5, 82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - w przypadku budynków lub ich części (art. 5 ust. 1 pkt 1c i 2e tej ustawy).

Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - zwolnione są również od opłaty skarbowej - zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)). Ponadto są one, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.), zwolnione z opłat sądowych (w tym więc opłat z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zwolnienie to nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzoną przez organizacje działalnością gospodarczą. Podobnie od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są organizacje pożytku publicznego, ale tylko wtedy gdy dokonana czynność cywilnoprawna dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 8 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).

2. Prawo użytkowania nieruchomości
Organizacje pożytku publicznego mogą nabywać prawo użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz organizacji pożytku publicznego. W przypadku zaś niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie, a także w razie utraty przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego - nastąpi odwołanie darowizny. Ponadto właściwy organ za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), organizacjom pożytku publicznego - jeżeli nieruchomość będzie wykorzystywana na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego.
Należy jednakże pamiętać, że z chwilą utraty przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego użytkowanie wygasa, zaś umowa najmu lub dzierżawy może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów.


3. 1%
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła niezmiernie ważną dla organizacji pożytku publicznego możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz. Podatnik od dnia 1 stycznia 2004 r., a w praktyce od momentu powstanie pierwszej organizacji pożytku publicznego może wpłacić określoną kwotę na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazują 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Ponadto, zgodnie z art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonym ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2011 r. podatnik podatku dochodowego w składanym przez siebie zeznaniu może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizacje pożytku publicznego. Informacje te, może zamieścić w zeznaniu, w specjalnie do tego przeznaczonej rubryce. Warto jednak zaznaczyć, że złożenie powyższego oświadczenia było już możliwe w zeznaniach podatkowych za rok 2008 i 2009 nie było to jednak unormowane w ustawie, lecz w rozporządzeniu określającego wzór tego zeznania.
 
Jednakże wskazania zawarte w zeznaniach podatkowych osób przekazujących 1%, dotyczące wsparcia konkretnego celu, nie mają charakteru wiążącego, lecz są traktowane jedynie jako pewnego rodzaju wytyczne dla organizacji będącej beneficjentem tych środków. Przekazywanie środków z 1% na konkretny, wskazany przez podatnika cel nie jest prawnym obowiązkiem organizacji. Nie oznacza to jednak, że organizacja pożytku publicznego może wykorzystywać środki z 1% w sposób dowolny. Ogranicza ją w tym zakresie ustawa, nakazując wykorzystanie ich wyłącznie na działalność pożytku publicznego (art. 27 ust 2 ustawy).


4. Pozostałe uprawnienia
Zgodnie z art. 189 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) poborowi będą mogli odbywać służbę zastępczą w organizacjach pożytku publicznego, z wyjątkiem prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej. Oznacza to, że poborowi, będą mogli odpracowywać wojsko we wszystkich organizacjach pożytku publicznego, bez względu na to czy są to stowarzyszenia, czy fundacje, wyłącznie jednak w ramach działalności statutowej tych organizacji.
Ponadto organizacje pożytku publicznego będą miały prawo, a publiczne radio i telewizja obowiązek umożliwienia organizacjom nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej (art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.). Zasady dostępu organizacji do mediów publicznych - o ile Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzna to za zasadne - zostaną określone w rozporządzeniu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) organizacje pożytku publicznego są jednym z podmiotów uprawnionych do tworzenia centrów integracji społecznej.
Mówiąc o uprawnieniach organizacji pożytku publicznego należy pamiętać, że mogą one na takich samych zasadach, jak organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - nie posiadające tego statusu, korzystać ze świadczeń wolontariuszy i otrzymywać dotacje na zlecone zadanie publiczne. 
 
www.pozytek.gov.pl


Sprawozdawczość

Bilans uproszczony
Naszą działalność finansujemy w całości ze środkow pozyskanych od darczyńców: osób fizycznych, prawnych. Realizujemy równiez na zlecenie instytucji publicznych zadania publiczne.

Główni sponsorzy:
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
2. Regionalny Ośrodek Plityki Społecznej w Lublinie
3. Miasto Chełm

Sprawozdania dostępne również w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych pod adresem:
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

2015
pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa
2014
pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa
2013
pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa
2012

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

2011

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

2010

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

2009

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

2008

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

2007

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

2006

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

2005

pdf iconSprawozdanie merytoryczne
pdf iconBilans uproszczony
pdf iconRachunek wyników
pdf iconInformacja dodatkowa

 

 

 

 

 

 

   

Statut

 

 

STATUT

Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie 
Kadra

W skład naszego zespołu pracowników i współpracowników wchodzą:

 

Leszek Siwiec

 

Wykształcenie:

 

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 i V Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
 2. Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1993 r.
 3. Korespondencyjne Studium Wiedzy o Alkoholu – Centrum Szkoleniowe IOGT, 1994 r.
 4. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 2000 r.
 5. Studium Pomocy Rodzinie, 2001 r.
 6. Studium dla Instruktorów Terapii Uzależnień – Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym UWOLNIENIE w Łodzi, 2002 r.
 7. Kurs „PR i komunikacja w organizacjach społecznych” Fundacja Inicjatyw Lokalnych Odział Chełm

 

Doświadczenie zawodowe:

 

2000 – 2012 r. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie – Prezes, instruktor terapii uzależnień; obowiązki:

 

 1. zarządzanie Stowarzyszeniem,
 2. prowadzenie grup edukacyjno – terapeutycznych,
 3. nadzór nad realizacją projektów:
 • „Wspólna Sprawa – program współpracy chełmskich organizacji pozarządowych z organizacjami z obwodu wołyńskiego” – dofinansowany z Funduszu Małych Projektów Polska Granica Wschodnia PHARE 2002
 • „Dajmy sobie szanse” – współfinansowany z EFS w ramach SPO RZL 1.5
 • „Klub Integracji Społecznej” – współfinansowany z MPiPS
 • Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – współfinansowane z ROPS w Lublinie i Miasto Chełm
 • Kampania Piwowarska Rodzina Rodzinie „Warto być za”
 • Rodzina – Integracja – Praca

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.

 

 

Robert Tarasiuk

Wykształcenie:

2013–2014  Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kierunek: Terapeuta ds. uzależnień

1997–2001  Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Wydział Politologii i Nauk Społecznych, Kierunek: Stosunki Międzynarodowe – Obsługa Ruchu Granicznego - licencjat

Kursy i szkolenia:

2018 - Szkolenie „ Jak pozyskać fundusze na działalność stowarzyszenia?”

2015 - Szkolenie Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

2014 - Szkolenie: „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2014 - Szkolenie: „Stop uzależnieniom”

2014 - Szkolenie: „Zarządzanie finansami w NGO”

2013 - Kurs – Pozyskiwanie funduszy na potrzeby organizacji pozarządowych

2010 - Warsztaty prowadzenia dyżurów I kontaktu w organizacjach pozarządowych                          

2009 - Kurs dla „Kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”

Doświadczenie zawodowe:

2018             Koordynator projektu „Aktywny senior –solidarni z seniorami”

2017-2018    Koordynator projektu „Klub Integracji Społecznej”

2015             Koordynator projektu „Stop nie biorę”

2010 - obecnie - Skarbnik Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, specjalista I Kontaktu, trener z zakresu „Wolontariat seniorów".

Danuta Siwiec

Wykształcenie:

2003 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie - Technik ekonomista, specjalizacja: finanse i rachunkowość

Kursy i szkolenia:

2001 - Kurs: Księgowość komputerowa

2016 - Kurs: Podstawy księgowości z programem symfonia FK

2018 - Szkolenie: Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy

Katarzyna Górska

Wykształcenie:

2019 - Arteterapia - kurs

2016 - Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata, żałoba - kurs

2016 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierunek: Psychologia - tytuł zawodowy magister

2012 - Centrum Edukacyjne Języka Migowego - elementarny kurs z Systemu Językowo - Migowego

2006 - 2008 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunek: Pedagogika - tytuł zawodowy magister

Doświadczenie zawodowe:

2018-2019 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji - psycholog, trener

2018 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - psycholog

2018 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - psycholog

2018 - Dom Dziecka - dyrektor

2018 - Dom Dziecka - psycholog

2015 - nadal Chełmskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - psycholog

 

Tomasz Hormański

Wykształcenie:

2009-2011 - TZN Oddział Katowice - specjalista psychoterapii uzależnień

2009-2011 - Uniwersytet Opolski, kierunek: Socjologia - problemy społeczne - studia magisterskie

2007-2009 - Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Opolu, kierunek: Socjologia - komunikacja społeczna - studia licencjackie

Doświadczenie zawodowe:

2019 - Poradnia Centrum w Chełmie - specjalista psychoterapii uzależnień

2018-2019 - Centrum Terapii Uzależnień Yellow w Opolu - specjalista psychoterapii uzależnień

2011-obecnie - Ośrodek Monar w Zbicku - specjalista psychoterapii uzależnień

 

 

Bożena Haciuk

Wykształcenie:

1) Zaświadczenie nr 3281/2013 wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AL. Jerozolimskie 155, 02 – 326 Warszawa)

- osoba uczestnicząca w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

2) Zaświadczenie „ Studium Terapii Uzależnień” – specjalista psychoterapii uzależnień

Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień Jaworze- Brok 16 grudzień 2012 r.

3)Dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia

4) Dyplom ukończenia szkolenia w zakresie „Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin”
Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień Jaworze – Brok 16 grudzień 2012 r.

Szkoły:

Medyczne Studium Zawodowe w Hrubieszowie od września 1989 r. do czerwca 1991 r. – pielęgniarka dyplomowana – ochrona zdrowia i pielęgnowanie chorych

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach od października 2002 do czerwca 2005 r. – licencjat w zakresie pedagogiki pracy socjalnej i doradztwa zawodowego

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od października 2011 r. do marca 2013 r. – licencjat w zakresie pielęgniarstwa

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi od października 2005 do czerwca 2007 r. –
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki i promocji zdrowia

Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień 2012 – I etap programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

Doświadczenie zawodowe:

I 2012 – trwa nadal Samodzielny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Poradnia Terapii od Alkoholu – stanowisko: specjalista psychoterapii uzależnień (prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej)

I 2009 – trwa nadal Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Oddział Leczenia Uzależnień – stanowisko: pielęgniarka

I – III 2009 Hrubieszów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Oddział Leczenia Uzależnień – pielęgniarka oddziałowa

 

Małgorzata Szymańska

Wykształcenie:

2001 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski, zakres prawo kanoniczne - tytuł magistra prawa,
2004 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski - tytuł dr nauk prawnych,
2004 r. - ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
2003 r. ukończone studia kwalifikacyjne - przygotowanie pedagogiczne,
2005 r. kursy z zakresu kształcenia osób dorosłych

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2001-2002 praca w kancelarii radcy prawnego, bieżąca obsługa prawna osób fizycznych i prawnych, sprawy z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego, od 2003 r. prowadzi poradnictwo prawne w Stowarzyszaniu Ośrodek Wspierania Rodziny, od 2004r. także w zakresie pomocy prawnej dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, programu terapeutycznego na rzecz rodzin, Klubu Integracji Społecznej, innych programów krajowych oraz na zasadzie wolontariatu, w 2006 prowadziła cykl szkoleń z zakresu pomocy prawnej dla ofiar przemocy, zorganizowane przez OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie, w 2007 prowadziła cykl szkoleń dla wychowanków domu dziecka w Chełmie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanego przez Lubelską Komendę Wojewódzką OHP, 2013r. prowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczniów IV LO w Chemie.

Władze Stowarzyszenia

 

Zarząd:

Leszek Siwiec - Prezes
Robert Tarasiuk - Skarbnik
Kamila Koper - Zastępca Prezesa
Andrzej Ciechomski - Zastępca Prezesa
Waldemar Robak - Sekretarz
 
Komisja Rewizyjna:

Grażyna Semeniuk

Ryszard Rychter

Jacek Wójciszyn

Więcej artykułów…

 1. Nasze działania
 2. O nas

Podkategorie